Skip to the content

Prvi ciklus


Prva godina (Prvi semestar)

R.b. PREDMET Kontakt sati (P + V) Broj ECTS bodova
1. Osnovi ekonomije 30+30 5
2. Ekonomika turizma 30+30 5
3. Informacijsko-komunikacijske
tehnologije u turizmu
30+30 5
4. Sociologija kulture 30+30 5
5. Savremeni engleski jezik I 30+30 5
6. Osnove njemačkog jezika I 30+30 5

Prva godina (Drugi semestar)

R.b. PREDMET Kontakt sati (P + V) Broj ECTS bodova
7. Menadžment u turizmu 30+30 5
8. Turistička geografija 30+30 5
9. Posrednici u turizmu 30+30 5
10. Kulturna historija BiH 30+30 5
11. Savremeni engleski jezik II 30+30 5
12. Osnove njemačkog jezika II 30+30 5

Druga godina (Treći semestar)

R.b. PREDMET Kontakt sati (P + V) Broj ECTS bodova
1. Specifični oblici turizma 30+30 5
2. Preduzetništvo u turizmu 30+30 5
3. Računovodstvo 30+30 5
4. Poslovno komuniciranje 30+30 5
5. Engleski jezik i kultura I 30+30 5
6. Njemačkii jezik i kultura I 30+30 5

Druga godina (Četvrti semestar)

R.b. PREDMET Kontakt sati (P + V) Broj ECTS bodova
7. Marketing u turizmu 30+30 5
8. Finansijski menadžment 30+30 5
9. Hotelski menadžment 30+30 5
10. Agropotencijali u turizmu 45+15 5
11. Engleski jezik i kultura II 30+30 5
12. Njemački jezik u turizmu II 30+30 5

Treća godina (Peti semestar)

R.b. PREDMET Kontakt sati (P + V) Broj ECTS bodova
1. Metode poslovnog odlučivanja u
turizmu
30+30 5
2. Baštinske ustanove i kulturnohistorijsko
naslijeđe
30+30 5
3. Engleski jezik u promociji
turizma I
30+30 5
4. Stručna praksa I 30+30 5
5. Izborni predmet 30+30 5
6. Izborni predmet 30+30 5

Izborni predmet (5. semestar)

R.b. PREDMET Kontakt sati (P + V) Broj ECTS bodova
1. Projektni menadžment u turizmu 30+30 5
2. Menadžment ljudskih resursa 30+30 5
3. Sportske aktivnosti u turizmu 30+30 5
4. Turizam i zaštita životne okoline 30+30 5
5. Historija civilizacija 30+30 5
6. Prevođenje u registru turizma I 30+30 5

Treća godina (Šesti semestar)

R.b. PREDMET Kontakt sati (P + V) Broj ECTS bodova
7. Engleski jezik u promociji
turizma II
 30+30 5
8. Stručna praksa II  30+30 5
9. Završni rad  30+30 5
10. Izborni predmet

 30+30

5
11. Izborni predmet  30+30 5
12. Izborni predmet  30+30 5

Izborni prredmeti (6. semestar)

R.b. PREDMET Kontakt sati (P + V) Broj ECTS bodova
1. Planiranje i organizacija
događaja
30+30 5
2. Menadžment turističkih
destinacija
30+30 5
3. Menadžersko računovodstvo 30+30 5
4. Rekreativne aktivnosti u turizmu 30+30 5
5. Prevođenje u registru turizma II 30+30 5
6. Poslovna komunikacija na
njemačkom jeziku
30+30 5
7. Enologija u turizmu 45+15 5
8. Zaštita i uređenje pejzaža u
turističkoj ponudi
30+30 5
9. Kulturni turizam 30+30 5

 

Jedinstveni plan i program

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizuje multidisciplinarni akademski Studij turizma u organizaciji Ekonomskog fakulteta, Fakuleta humanističkih nauka, Agromediteraskog i Nastavničkog fakulteta.

Copyright © 2024 UNMO.ba