Skip to the content

Koncept studija

MULTIDISCIPLINARNI STUDIJ TURIZMA


Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizuje multidisciplinarni akademski Studij
turizma u organizaciji Ekonomskog fakulteta, Fakuleta humanističkih nauka, Agromediteraskog i Nastavničkog fakulteta.
a. Naziv studija: Studij turizma
b. Nivo: prvi ciklus studija
c. Model: prvi ciklus studija u trajanju od tri godine
d. Broj ECTS bodova: 180 ECTS
e. Vrsta studija: akademske studije
f. Zvanje: bachelor menadžmenta u turizmu
g. Oblast obrazovanja: turizam, poslovna ekonomija, menadžment
h. Način izvođenja: redovne i vanredne studije, u sjedištu, u trajanju od šest semestara.

Studentska praksa (praktična obuka)
Programima većine ponuđenih predmeta u okviru studijskog programa predviđen je samostalni ili timski rad studenata na određenim projektima, studijama slučajeva ili istraživanjima. Radom na navedenim ili sličnim projektima studenti stječu i praktičnu obuku u korištenju korištenju različitih tehnika, modela ili softverskih rješenja. Programom studija u petom i šestom semestru je predviđena i stručna praksa koja bi se trebala obavljati u turističkim agencijama, hotelima te ostalim poslovnim subjektima u oblasti turizma, ali i odgovarajućim državnim institucijama i organizacijama koje su nadležne za turizam.
Internacionalizacija nastavnog procesa
Poseban značaj Studija turizma ogleda se u pokrenutom procesu internacionalizacije nastavnog procesa. U realizaciji nastavnog procesa pored bosanskohercegovačkog akademskog kadra, participiraju i eminentni stručnjaci iz šireg regiona, kao i značajan broj domaćih i inostranih stručnjaka, koji kroz terenski rad pokazuju primjenu teorijskih znanja u praksi. Također, studenti Studija turizma imaju mogućnost realizacije studentske mobilnosti i razmjene na brojne visokoškolske institucije u EU (Holandija, Njemačka, Španija, Italija itd.), čime stvaraju pretpostavke za dodatno usavršavanje, te usvajanje novih znanja i vještina iz domena turističke djelatnosti.
Nakon uspješnog završetka Studija turizma student će moći:
opće kompetencije:
• prikupiti, obraditi i analizirati informacije iz različitih izvora
• primijeniti savremene informacijske tehnologije u prenošenju ideja, informacija, problema i njihovih rješenja
• obavljati radne zadatke samostalno ili kao dio tima
• prenositi i razmjenjivati informacije, ideje, probleme i njihova rješenja stručnim osobama kao i osobama koje nisu specijalizovane za dato područje
• identificirati i rješavati probleme specifične za oblast turizma
• primijeniti stečena znanja i vještine u praksi
• primijeniti stečena znanja i vještine u svom daljem stručnom i akademskom obrazovanju
• aktivno koristiti strane jezike
specifične kompetencije:
• tumačiti ključne pojmove vezane za turizam i menadžment u turizmu
• analizirati i objasniti ulogu i značaj turizma u privredi
• definisati i opisati različite specifične oblike turizma
• razvijati vlastite preduzetničke ideje u turizmu
• usmjeravati poslovanje privrednih subjekata u turizmu zasnovano na teorijskim polazištima i primjerima najbolje prakse
• pripremiti, interpretirati i koristiti ključne pokazatelje poslovanja u turističkim subjektima
• razumjeti interne i eksterne računovodstvene izvještaje
• primijeniti alate i tehnike marketinga u turističkim organizacijama
• prakticirati interdisciplinarnost u kreiranju turističkih usluga i njihovom plasiranju
• osmisliti, organizirati i ekonomski valorizirati događaje koji će privući turiste u cilju njihovog kvalitetnog organiziranja slobodnog vremena.


Profil kvalifikacije

Program će omogućiti profiliranje novih stručnih kadrova iz oblasti turizma koji bi mogli obavljati sve vrste poslova vezanih za pripremu, organizaciju, ugovaranje i realizaciju različitih vrsta usluga u turizmu. Studenti koji uspješno okončaju studij će biti osposobljeni za rad u hotelima, hostelima, turističkim naseljima kao i svim ostalim ugostiteljskim objektima zatim putničkim agencijama i turoperatorima, turističkim zajednicama, turističkim uredima, turističkim informativnim centrima, državnim i drugim javnim institucijama nadležnim za turizam, preduzećima i drugim subjektima vezanim za poslovanje u okviru specifičnih oblika turizma (sportski centri, kongresni centri, organizacija naučnih, privrednih, vjerskih, sportskih, kulturnih i drugih manifestacija, vinske ceste, seoski turizam itd), itd.

 

Jedinstveni plan i program

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizuje multidisciplinarni akademski Studij turizma u organizaciji Ekonomskog fakulteta, Fakuleta humanističkih nauka, Agromediteraskog i Nastavničkog fakulteta.

Copyright © 2024 UNMO.ba